คอร์สอบรมการผลิตสื่อสุขภาวะ Clip Video

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Clip Video วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

1.       คุณนภัสราพร  เด่นพงศ์พันธุ์

2.       คุณปารณีย์  แซ่เจ็ง

3.       คุณปนัดดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

4.       คุณสิชน เนตยกุล

5.       คุณวรรณวิษา เวียงอินทร์

6.       คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ

7.       คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์

8.       คุณจันทรกานต์ กรรณสูต

9.       คุณกฤติกา โภคากร

10.   คุณธัญสินี เตรียมอุดมสุข

11.   คุณเพทาย เจริญดี

12.   คุณปัณณทัต ขำเปรม

13.   คุณภาณุมาศ ชูดอก

14.   คุณกษิดิศ ขันธรัตน์

15.   คุณภูเบศ โชคชื่นสกุล

16.   คุณกาญจนา ฐิติวร

17.   คุณธีรพัฒน์ ไกรบุตร

18.   คุณอรอุมา สิงห์กวาง

19.   คุณชัชฏาภรณ์ ธรรมพานิช

20.   คุณธวัช สัมพันธ์ธนรักษ์

21.   คุณอัญชนา วงศ์ทอง

22.   คุณสายชล ทันนิเทศ

23.   คุณขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข

24.   คุณนภายุ แดงโชติ

25.   คุณจีระภา มุลคำมี

26.   คุณครากร สังขาว

27.   คุณธนพร แตงขาว

28.   คุณเพลอญเพ็ญ โพธารมภ์

29.   คุณฐิติกานต์ สงวนสร้อย

30.   คุณวารุณี คำเอก

31.   คุณลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล

32.   คุณขวัญชนด กันภัย

33.   คุณอรรณพ พัฒนศิลป์

34.   คุณปัทมา มุกดาม่วง

35.   คุณภัทราวุธ มุกดาวดี

36.   คุณศิริลักษณ์ วงษ์เส

37.   คุณปิยธิดา ฐานเจริญ

38.   คุณเอกพงษ์ อัศวมาศบันลือ

39.   คุณมัลลิกา โยวิวัฒน์

40.   คุณอนิรุท ละอองพันธ์

 

41.   คุณปัณณรุจน์ ศุภวิไชยวิชญ์

42.   คุณธเนศร อาจกล้า

43.   คุณชูชาติ จุลพันธ์

44.   คุณทัศนันท์ ทองชมภู

45.   คุณวรเชฎฐ์ โชติแก้ว

46.   คุณคิธธ์ วงศ์อาษา

47.   คุณณภัทร สุวรรณพฤกษ์

48.   คุณวีนัสรินทร์ ศิริผล

49.   คุณอุษณีย์ ทองก้อน

50.   คุณนฤมล สามารถ

51.   คุณเตชินท์ ศรีบุรินทร์

52.   คุณโยษิตา สัตถาผล

53.   คุณเอกราช วังชนะชัย

54.   คุณบัวบูชา แก้วสกุลณี

55.   คุณสมศักดิ์ หนองจิก

56.   คุณวุฒิวิทย์ รุ่งสว่าง

57.   คุณมัลลิกา บุญเปรม

58.   คุณรุจิรา บัวผัน

59.   คุณกัญญาภัค บูชากรณ์

60.   คุณภัคณภัทร ศรีมณฑก

61.   คุณธนาพร ยุวนบุณย์

62.   คุณภัทรภร เฉลยจรรยา

63.   คุณสุมิตา นิยมเดชา

64.   คุณธนชัย แจงเจริญ

65.   คุณโศจิรัตน์ ตุ้มกลัด

66.   คุณรชยา เกษมปุระ

67.   คุณมนัสอนันต์ ควรพันธ์

68.   คุณรูฟัยซ๊ะห์ สูหลง

69.   คุณจิติมนต์ กลั่นเรืองแสง

70.   คุณอรวรรณ ทุเรียน

71.   คุณธิติ สิริสุทธิพัฒนา

72.   คุณวรรณา พิมพ์พิทักษ์

73.   คุณปราณี พิมพ์พิทักษ์

74.   คุณว่าที่ร้อยโทสุทธิพร บุญมี

75.   คุณสุวิรยา เจียมเจริญ

76.   คุณวิภาพร กิตติโพวานนท์

77.   คุณชัยวัฒน์ ตุงคะบุรี

78.   คุณวริยา ทองธนากูลเศรษฐ์

79.   คุณธนวรรณ ตุ้มสุภาพ

80.   คุณบุญญาชัย สุขนุ่ม

81.   คุณธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์

82.   คุณเมย์ ปัญจางคกุล

83.   คุณอนุศาสน์ ดอนดง

84.   คุณอลีนดา หานาม

85.   คุณชัชชัย เที่ยงวิบูลย์วงศ์

86.   คุณธีร์ธวัช คัยนันทน์

87.   คุณวริศนันท์ โชคถาวรเจริญ

88.   พ.ต.ดนัย เทียมเนตร

89.   คุณพัณณิตา แดงสนิท

90.   คุณนลิน ปิ่นโรจน์

91.   คุณศิริรัตน์ โคตรภูมี

92.   คุณอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์

93.   คุณกฤษณา กฤษณวรรณ

94.   คุณศิริพร ดอกทุเรียน

95.   คุณปุญญพัฒน์ วังนิยม

96.   คุณอุไร แก้วสร

97.   ส.อ.ธัมมภัทร บุญอาจ

98. คุณชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์

99. คุณกรกช คำก่อ


 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

1.    คุณอติกานต์ หกเหลี่ยม

2.    คุณรัชฎาภรณ์ ใจเรียง

3.    คุณวัชรพงษ์ ชำนิกล้า

4.    คุณกนกวรรณ ทศดร

5.    คุณณิชชาอร วนัสมัย

6.    คุณชลิต ธิมาภรณ์

7.    คุณสัญชัย สุขสมกิจ

8.    คุณทิฆัมพร แก้วสีใส

9.    คุณวันวิสา นิยม

10.  คุณปัญญา บุ้งจันทร์

11.  คุณเพชร รองพล

12.  คุณกันต์นภัสสรณ์ พัชรสุริยา

13.  คุณจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์

14.  คุณณัฐนิชา กันเจียก

15.  คุณอุมาพร มาโยธา

16.  คุณชลธิชา จันทะสิงห์

17.  คุณคมสันติ์ วงษ์ไชยา

18.  คุณพิฏฐาภัทร วิบูลย์

19.  คุณรติรัตน์ ศรีรัตน์

20.  คุณเอื้อมพร พรหมนรกิจ

21.  คุณยุพดี ทันการ

22.  คุณรชานนท์ นิลมาตร

23.  คุณภานิสา

24.  คุณลุกมาน ดอเลาะ

25.  คุณเจนจิรา ดาวพระเเก้ว

26.  คุณธรรมรัตน์ ขาวมะลิ

27.  คุณนงนุช วิชชโลกา

28.  คุณณัฏฐ์ธยาน์ อรุณประเสริฐ

29.  คุณนพดล มีบำรุง

30.  คุณปณิธาน ศรียางค์

31.  คุณโยษิตา เชาวรัตน์

32.  คุณฤทัยภักดิ์ สมบูรณ์

33.  คุณสมาพร กิตตะ

34.  คุณชุติมา ฤาชัย

35.  คุณกชนิภา สุขจิตร

36.  คุณทวีศักดิ์ วงศัจักรพรรดิ์

37.  คุณณัฐวุฒิ

38.  คุณแพรพิมพ์ สีลวานิช

39.  คุณธนพัฒ

40.  คุณธิดารัตน์ แซ่อื้อ

41.  คุณมณฑิรา หลักคำ

42.  คุณวรรณอุไร ทำอินราช

43.  คุณพงศร มีวาสนา

44.  คุณกชวร จุ๋ยมณี

45.  คุณพิไลวรรณ เกกินะ

46.  คุณปิยวรรณ นันทรัตนสกุล

47.  คุณวิรัญรัฏฌา รัตโน

48.  คุณกิติยา ทองแกมนาก

49.  Mr.Weerawat Panyaburapa

50.  คุณฐิตารีย์ นวโลหะกุล

51.  คุณธัญมน มะหิพันธุ์

52.  คุณรณิดา อินทรสุข

53.  คุณรติมา บุตรชานนท์

54.  คุณชุติกาญจน์ ฟ้าสาร

55.  คุณศุภรดา ประภาวงศ์

56.  คุณชมพร สีเงิน

57.  คุณทองก้อน วิจารณ์ปรีชา

58.  คุณประพันธ์ สีสุข

59.  คุณอภิชาติ พึ่งทอง

60.  คุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน

61.  คุณภาคภูมิ นุตโร

62.  คุณอดิศร เพชรคง

63.  คุณกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง

64.  คุณสมพงษ์ ปางรัศมี

65.  คุณนงค์นุช ขำขม

66.  คุณรังสี อร่ามศรี

67.  คุณอรรถพล ต่องสุพรรณ

68.  คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา

69.  คุณวรรณนิภา มรรคาเขต

70.  คุณราฎา กรมเมือง

71.  คุณซอไลฮะห์ แดงคง

72.  คุณธีราพร จำรูญ

73.  คุณณัฐพงศ์ กลิ่นกรุ่น

74.  คุณแสงระวี ดาปะ

75.  คุณชาดา สอนมาก

76.  คุณปณิธาน ชาญวิทย์

77.  คุณสุกัญญา สุขสุพันธ์

78.  คุณคฑาวุ เสมอใจ

79.  คุณลัดดา การพัฒนาไพร

80.  คุณชลธิชา พลบนิล

 

81. คุณนิภาพร อินสอน

82.  เทศบาลตำบลบวกค้าง

83.  คุณสุนิสา สุขสวัสดิ์

84.  คุณไพศาล ขัติธิ

85.  คุณกานต์ มงคล

86.  คุณวาสนา แก้วเทพ

87.  คุณโนรี รินเขียว

88.  คุณวีระพันธ์ เชื้อดวงผูย

89.  คุณพัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท

90.  คุณณัฐวดี อาษา

91.  คุณอินอาม เหมจำ

92.  คุณสัญญา คุณละ

93.  คุณชญานนท์ แสนฤทธิ์เจริญ

94.  คุณอภิชญา จันต๊ะรังษี

95.  คุณสุดาพร ศักดี

96.  คุณรุจิรัตน์ อ่อนแก้ว

97.  คุณอาฟาร่า ปานดำรงค์

98.  คุณสุธิตา พันธุสะ

99.  คุณศิรประภา พรหมวงค์

100.  คุณภานุมาศ พรหมณี

101. คุณรัชกูล ร้อยมาลี

102. คุณเปรมกมล เพ็ชรรักษ์

103. คุณณัฎฐณิชา แคล้วภัย

104. คุณชนิสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

105. คุณอธิชนต์ การสูงเนิน

106. คุณว่าที่ร.ต.หญิงกิติกานต์ บูรณะกิจ

107. คุณเสาวนีย์ เบญจธีร์นารี

108. คุณอาดีละห์ มะแส

109. คุณอำพล วิเชียรดี

110. คุณมนตรี มรีรัตน์

111. คุณอัคคฤทธิ์ ภูถนอม

112. คุณจิรัฐสิณี บุดดีจีน

113. คุณชนะพล ชาคระธรรม

114. คุณบุญส่งค์ จันทร์หอม

115. คุณกัญญ์ลภัส วงศ์ธัญวรโชต

116. คุณสิริสุดา บุตะเขียว

117. คุณมณีรัตน์ ต้นสมรส

118. คุณยุคนธร เจริญเกียรติ

119. คุณกชกร โยกระโทก

120. คุณชนกเนตร วรรณะศรี

121. คุณสุปรียา สมเพชร

122. คุณชัชวาล คงโนนกอก

123. คุณทศพล มีสูงเนิน

124. คุณรุ้งนภา ช่างดี

125. คุณตฤมปตี หิรัญ

126. คุณดาราวดี จิตรัตน์

127. คุณเมธาวลิน กลิ่นจันทร์

128. คุณเกตุแก้ว สร้อยอ่วม

129. คุณอนัตตา เผ่าตัน

130. คุณนิภาพร แม้นเหมือน

131. คุณนิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา

132. คุณนาราภัทร พาสุข

133. คุณรัตติยากร ไชยบท

134. คุณสุมาลี กลางสุข

135. คุณณัฐชยา บุญมี

136. คุณสุนันท์ โพโต

137. คุณรดาภัค เจิมวิจิตร

138. คุณเบญจวรรณ เอ็นมาก

139. คุณปัณณ์ชรัชญ์ สมบัติเจริญ

140. คุณฐิติธนา คล้ายมาลา

141. คุณปภานิจ วรรัตน์

142. คุณมนัญญา สนแดง

143. คุณสุทธิพงษ์ บัวนุ่ม

144. คุณวรรณะ เจริญศรี

145. คุณรักษ์ชนก ชุมแดง

146. คุณภาณุพงศ์ ว่องมงคลเดช

147. คุณอโณมา โรมา

148. คุณนิรัญชนา อุทยานรักษา

149. คุณกฤตยานี ใจเพ็ชร

150. คุณภาณุพงศ์ คงกระพันธ์

151. คุณอภิษฐา ผอมนะ

152. คุณอารมณ์ ชื่นคล้าย

153. คุณสายสวาท มันธิโน

154. คุณกิ่งกานต์ ดวงเนตร

155. คุณณัฐฐา คงมีสุข

156. คุณอภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา

157. คุณปภัสสา พุ่มปรีชา

158. คุณปานอุมา แหละยุหีม

159. คุณอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

160. คุณอภิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์

 

161. คุณกรองทอง สังข์ขรณ์

162. คุณเจนจิรา ระงับรัมย์

163. คุณดาริน เพชรานันท์

164. คุณพีรญา ทิพโชติ

165. คุณปานเนตร เจริญชีพ

166. คุณขวัญกมล

167. คุณจุฑารัตน์ พยุงกิจ

168. คุณสิริกร ทองเสนา

169. คุณเอกพงศ์ เกตุเอม

170. คุณพุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

171. คุณธิราพร ศรีรัตน์

172. คุณเอมอัชฌา สิลมัฐ

173. คุณพิทยา อนันต์วณิชย์

174. คุณภรณ์พัชร์ เนาวรัตน์ธนากร

175. คุณสุพล สมสา

176. คุณนำพงศ์ ศรีสร้างคอม

177. คุณกัณณิญา กรประเสริฐ

178. คุณเยาวลักษณ์ บุญตา

179. คุณอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว

180. คุณบังอร จันล่องคำ

181. คุณณัฐชยา คำชัย

182. คุณพัชรินทร์ ปินทรายมูล

183. คุณสุนัดดา โสมนะพันธุ์

184. คุณสุชาดา เมธสมบูรณ์

185. คุณกรดนัย นิธิพรชัยวงศ์

186. คุณศศินี ประกายรุ่งรัศมี

187. คุณดวงพร มิตรประยูร

188. คุณสิริวัฒน์ กล่อมปัญญา

189. คุณพิสมัย พงษ์วัน

190. คุณอนัญญา นิลภูมิ

191. Asst. Prof. Yossiri Yossatorn

192. คุณสายฝน สันประโคน

193. คุณภิญญาพัชญ์ คำชัย

194. คุณชุติกานต์ มะเดื่อ

195. คุณดรุณี มิตรประยูร

196. คุณณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร

197. คุณมณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์

198. คุณสาวิตรี ชะอุ่ม

199. คุณฉวีวรรณ ธงเจริญ

200. คุณดานิช มะเกะ

201. คุณอิษมา วงศ์อามาตย์

202. คุณวลัยพร ร่มรื่น

203. คุณกิตติพงษ์ เนตรโพธิ์แก้ว

204. คุณกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์

205. คุณมงคล คงค้าน

206. คุณพรณภทร สุวลัย

207. คุณเสาวรัตน์ สวัสดี

208. คุณอานีฟะห์ นาคนาวา

209. คุณนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล

210. คุณณพกฤษ ยืนยั่ง

211. คุณมินตรา เอี่ยมอัมพะวัน

212. คุณณัฐธิดา เจียรอดิศักดิ์

213. คุณพรจิรา ไววิ่งรบ

214. คุณนิศากร ปรากฏดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง