คอร์สอบรมการผลิตสื่อสุขภาวะ Gif Animation

เทปบันทึกภาพการอบรม หลักสูตรที่ 2 GIF Animation
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
Link
https://youtu.be/3_6mBAuVtyo?si=2FgckMtxqqnrzcQN

Link : Download Program
https://drive.google.com/drive/folders/1NV-B4NiDUKjDH4scQuEUJAo-44_ODGTq

Link : คู่มือการติดตั้ง Program
https://drive.google.com/file/d/1SdwXunEixd7_qbE9e69uZnOFd8EWpFex/view?usp=drive_link


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Gif Animation วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ณ ห้องประชุม 413-414 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

1.       คุณปนัดดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

2.       คุณสิชน เนตยกุล

3.       คุณวรรณวิษา เวียงอินทร์

4.       คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ

5.       คุณจันทรกานต์ กรรณสูต

6.       คุณกฤติกา โภคากร

7.       คุณปวรุตม์ สุวรรณวุฒิชัย

8.       คุณอัญชนา วงศ์ทอง

9.       คุณปราณิสานทัตตานนท์

10.   คุณธัญสินี เตรียมอุดมสุข

11.   คุณเพทาย เจริญดี

12.   คุณปัณณทัต ขำเปรม

13.   คุณกวีภัทร วงษ์ตุ้มทอง

14.   คุณชูชาติ ตรีรัถยานนท์

15.   คุณธณันชัย ซิ้มสวัสดิ์

16.   คุณจิรายุ ศรีขาว

17.   คุณกัญยศปภา ช่อดอก

18.   คุณภาณุมาศ ชูดอก

19.   คุณกษิดิศ ขันธรัตน์

20.   คุณภูเบศ โชคชื่นสกุล

21.   คุณสิลักขณ์ภริญ วัธนเวคิน กลิ่นพิกุล

22.   คุณกาญจนา ฐิติวร

23.   คุณอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล

24.   คุณธีรพัฒน์ ไกรบุตร

25.   คุณอรอุมา สิงห์กวาง

26.   คุณชัชฏาภรณ์ ธรรมพานิช

27.   คุณณัฐชยา คำชัย

28.   คุณณพกฤษ ยืนยั่ง

29.   คุณธวัช สัมพันธ์ธนวัฒน์

30.   คุณเสริมศักดิ์ ยศเรืองสา

31.   คุณศจี ปิงสุทธิวงศ์

32.   คุณสายชล ทันนิเทศ

33.   คุณณัฐวดี วาสันต์

34.   คุณนภายุ แดงโชติ

35.   คุณณิชาดา กาญจนปถวีกุล

36.   คุณธนพร แตงขาว

37.   คุณเพลิญเพ็ญ โพธารมภ์

38.   คุณฐิติกานต์ สงวนสร้อย

39.   คุณวารุณี คำเอก

40.   คุณลินนภัสร์ กำเนิดสินธุ์สกุล

41.   คุณขวัญชนก กันภัย

42.   คุณอรรณพ พัฒนศิลป์

43.   คุณปัทมา มุกดาม่วง

44.   คุณภัทราวุธ มุกดาวดี

45.   คุณอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง

46.   คุณศิริลักษณ์ วงษ์เส

47.   คุณนางสาวอลีนดา หานาม

48.   คุณภัสสร สุดแสวง

49.   คุณนาดียา บุญญา

50.   คุณธีรพิชญ์ หิรัณย์สิปปภาส

51.   คุณนำพงศ์ ศรีสร้างคอม

52.   คุณสุพล สมสา

53.   คุณมัลลิกา โยวิวัฒน์

54.   คุณชุติภัณฑ์ แสงจันทร์

55.   คุณอธิพัฒน์ ฟักผล

56.   คุณพ.อ.อนิรุท ละอองพันธ์

57.   คุณปัณณรุจน์ ศุภวิไชยวิชญ์

58.   คุณอัฏฐพร คุ้มอินทร์

59.   คุณชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์

60.   คุณกรกช คำก่อ

61.   พ.ต.ท.ธเนศร อาจกล้า

62.   คุณชูชาติ จุลพันธ์

63.   คุณวริศรา แซ่อึ๊ง

64.   คุณรุสดา มูซอ

65.   คุณจรัสศรี จรัสสมบูรณ์สุข

66.   คุณทัศนันท์ ทองชมภู

67.   คุณวรเชฎฐ์ โชติแก้ว

68.   คุณกอบชัย ตงลิ้ม

69.   คุณภัทราภรณ์ ภักดี

70.   คุณคิธธ์ วงศ์อาษา

71.   คุณกรดนัย นิธิพรชัยวงศ์

72.   คุณศศินี ประกายรุ่งรัศมี

73.   คุณมัชฌิมา เรืองโรจน์

74.   คุณวีนัสรินทร์ ศิริผล

75.   คุณอุษณีย์ ทองก้อน

76.   คุณนฤมล สามารถ

77.   คุณเตชินท์ ศรีบุรินทร์

78.   คุณรักพงษ์ คันธเศรษฐ

79.   คุณเอกราช วังชนะชัย

80.   คุณบัวบูชา แก้วสกุลณี

 

81.   คุณฐิติกาญจน์ บำรุงชัยกุล

82.   คุณวุฒิวิทย์ รุ่งสว่าง

83.   คุณรุจิรา บัวผัน

84.   คุณศิวณัติ เพชรย้อย

85.   คุณกัญญาภัค บูชากรณ์

86.   คุณภัทรภร เฉลยจรรยา

87.   คุณสุมิตา นิยมเดชา

88.   คุณธนชัย แจงเจริญ

89.   คุณโศจิรัตน์ ตุ้มกลัด

90.   คุณอิษมา วงศ์อามาตย์

91.   คุณกิตติพงษ์ เนตรโพธิ์แก้ว

92.   คุณกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์

93.   คุณมงคล คงค้าน

94.   คุณนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล

95.   คุณพลอยไพลิน ทองหยอด

96.   คุณมนัสอนันต์ ควรพันธ์

97.   คุณณัฎฐมนฑน์ เดิมศรีภูมิ

98.   คุณรูฟัยซ๊ะห์ สูหลง

99.   คุณจิติมนต์ กลั่นเรืองแสง

100.    คุณอรวรรณ ทุเรียน

101.    คุณกัญญาภัค อุ่มอยู่

102.    คุณธิติ สิริสุทธิพัฒนา

103.    คุณวิภาพร กิตติโพวานนท์

104.    คุณยุวธิษา ธัญญเจริญ

105.    คุณนนธวัช เทียมเมือง

106.    คุณนวรัตน์ วงษ์อรุณ

107.    คุณพิชฌา สุวรรณประเสริฐ

108.    คุณสุพรรณิการ์ ชุมภูเทพา

109.    คุณรุจิรมณ์ พรหมศรี

110.    คุณอนุศาสน์ ดอนดง

111.    คุณอลีนดา หานาม

112.    คุณนภัสราพร  เด่นพงศ์พันธุ์

113.    คุณนิรดา ตั้งล้ำเลิศ

 


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

1.       คุณอรไพลิน ขันสันเทียะ

2.       คุณอนันต์ วริศนราทร

3.       คุณรสสุคนธ์  รัตนรุ่งโรจน์

4.       คุณชลิต ธิมาภรณ์

5.       คุณสัญชัย สุขสมกิจ

6.       คุณทิฆัมพร แก้วสีใส

7.       คุณวันวิสา นิยม

8.       คุณปัญญา บุ้งจันทร์

9.       คุณเพชร รองพล

10.   คุณกันต์นภัสสรณ์ พัชรสุริยา

11.   คุณจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์

12.   คุณณัฐนิชา กันเจียก

13.   คุณอุมาพร มาโยธา

14.   คุณชลธิชา จันทะสิงห์

15.   คุณคมสันติ์ วงษ์ไชยา

16.   คุณพิฏฐาภัทร วิบูลย์

17.   คุณรติรัตน์ ศรีรัตน์

18.   คุณปวริสา บุญหมื่น

19.   คุณเพิ่มพูน กมลรัตนอังกูร

20.   คุณณัฐชานันท์ หวังกุลเรืองทวี

21.   คุณยุพดี ทันการ

22.   คุณสิรามล นามฝาง

23.   คุณพิศิษฐ์ ศรีแสง

24.   คุณภานิสา อัศนีวุฒิกร

25.   คุณลุกมาน ดอเลาะ

26.   คุณปาณิศา อายะนันท์

27.   คุณมาเรียม สัจโภชน์

28.   คุณเจนจิรา ดาวพระเเก้ว

29.   คุณธรรมรัตน์ ขาวมะลิ

30.   คุณนงนุช วิชชโลกา

31.   คุณณัฏฐ์ธยาน์ อรุณประเสริฐ

32.   คุณนารศ จันทร

33.   คุณจิดาภา อยู่รับสุข

34.   คุณนพดล มีบำรุง

35.   คุณเสาวนีย์ เบญจธีร์นารี

36.   คุณกชมล ธนะวงศ์

37.   คุณสุภาวดี สง่าทอง

38.   คุณปภาดา อรรครินทร์

39.   คุณพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ

40.   คุณปณิธาน ศรียางค์

41.   คุณโยษิตา เชาวรัตน์

42.   คุณฤทัยภักดิ์ สมบูรณ์

43.   คุณสมาพร กิตตะ

44.   คุณชุติมา ฤาชัย

45.   คุณศุภกร นะราช

46.   คุณทวีศักดิ์ วงศัจักรพรรดิ์

47.   คุณณัฐวุฒิ

48.   คุณปฏิมากร โกมลธร

49.   คุณสิริลักษณ์ แพ่งสำราญ

50.   คุณรุ่งนารี คำชนะ

51.   คุณมุกรวี สายพวงคำ

52.   คุณธนพัฒ ทิพย์สิงห์

53.   คุณรุ่งอรุณ คงปลื้ม

54.   คุณธิดารัตน์ แซ่อื้อ

55.   คุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล

56.   คุณดาริกา ทีพารัตน์

57.   คุณมณฑิรา หลักคำ

58.   คุณวรรณอุไร ทำอินราช

59.   คุณนิตยา พันธ์จันทร์

60.   คุณนันทนา คะลา

61.   คุณอภิเดช วันดี

62.   คุณวรรณพร เยี่ยงกลาง

63.   คุณพิไลวรรณ เกกินะ

64.   คุณกุลนันท์ ยุวะบุตร

65.   คุณจุฑาทิพย์ สารสิงทา

66.   คุณปิยนันท์ หรีกประโคน

67.   คุณปิยวรรณ นันทรัตนสกุล

68.   คุณวิรัญรัฏฌา รัตโน

69.   คุณกิติยา ทองแกมนาก

70.   Mr.Weerawat Panyaburapa

71.   คุณลำดวน ดาระหงษ์

72.   คุณธัญมน มะหิพันธุ์

73.   คุณรณิดา อินทรสุข

74.   คุณอัญชรี ไชยสถิตวานิช

75.   คุณวิจิตรา บุญสุข

76.   คุณเสาวลักษณ์ ประทีปชัชวาลย์

77.   คุณเอลียาห์ ดำรงพลสถาพร

78.   คุณสมพิศ บุญสุข

79.   คุณศุภรดา ประภาวงศ์

80.   คุณพาณุลักษณ์ ปฏิทัศน์

81.   คุณชมพร สีเงิน

82.   คุณทองก้อน วิจารณ์ปรีชา

83.   คุณประพันธ์ สีสุข

84.   คุณภัทรพร ปรางสุวรรณ

85.   คุณอภิชาติ พึ่งทอง

86.   คุณสุชานันท์ โคนาหาญ

87.   คุณภาคภูมิ นุตโร

88.   คุณอดิศร เพชรคง

89.   คุณปฎิสรัชตา ที่วิเศษ

90.   คุณกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง

91.   คุณสมพงษ์ ปางรัศมี

92.   คุณอรรถพล ต่องสุพรรณ

93.   คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา

94.   คุณวรรณนิภา มรรคาเขต

95.   คุณราฎา กรมเมือง

96.   คุณซอไลฮะห์ แดงคง

97.   คุณวราภรณ์ สัพทน

98.   คุณจันทิมา อินจร

99.   คุณณัฐพงศ์ กลิ่นกรุ่น

100.    คุณศิริวรรณ อำนวยสินสิริ

101.    คุณแสงระวี ดาปะ

102.    คุณสุกัญญา นาคบัลลังค์

103.    คุณชาดา สอนมาก

104.    คุณรวย พูลสวัสดิ์

105.    คุณปณิธาน ชาญวิทย์

106.    คุณคฑาวุฒิ เสมอใจ

107.    คุณลัดดา การพัฒนาไพร

108.    คุณนิภาพร อินสอน

109.    เทศบาลตำบลบวกค้าง

110.    คุณไพศาล ขัติธิ

111.    คุณวาสนา แก้วเทพ

112.    คุณรุ่งเรือง กัลย์วงศ์

113.    คุณกานต์ชนิต สุตาคำ

114.    คุณวีระพันธ์ เชื้อดวงผูย

115.    คุณพัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท

116.    คุณชุติมา มรีรัตน์

117.    คุณปวีณา สราญรม

118.    คุณอินอาม เหมจำ

119.    คุณกันตินันท์ สายอุทยาน

120.    คุณสัญญา คุณละ

121.    คุณอภิชญา จันต๊ะรังษี

122.    คุณอังสุมารินทร์ ไชยราช

123.    คุณอาภานันท์ จันทร์ลา

124.    คุณรุจิรัตน์ อ่อนแก้ว

125.    คุณอาฟาร่า ปานดำรงค์

126.    คุณสุธิตา พันธุสะ

127.    คุณศิรประภา พรหมวงค์

128.    คุณภานุมาศ พรหมณี

129.    คุณเปรมกมล เพ็ชรรักษ์

130.    ว่าที่ร.ต.หญิงกิติกานต์ บูรณะกิจ

131.    คุณเสาวนีย์ เบญจธีร์นารี

132.    คุณอาดีละห์ มะแส

133.    คุณอำพล วิเชียรดี

134.    คุณมนตรี มรีรัตน์

135.    คุณจิรัฐสิณี บุดดีจีน

136.    คุณชนะพล ชาคระธรรม

137.    คุณบุญส่งค์ จันทร์หอม

138.    คุณสิริสุดา บุตะเขียว

139.    คุณทิพย์วรรณ คำคนซื่อ

140.    คุณยุคนธร เจริญเกียรติ

141.    คุณอรอนงค์ ปราบภัย

142.    คุณกชกร โยกระโทก

143.    คุณระพีพร มั่นคง

144.    คุณชนกเนตร วรรณะศรี

145.    คุณสุปรียา สมเพชร

146.    คุณพัชรีวรรณ อุดตุ้ย

147.    คุณอรอมล บุญปราณีต

148.    คุณสมพร สะดวก

149.    คุณศิรินุช บัวภา

150.    คุณรุ้งนภา ช่างดี

151.    คุณพัชรีวรรณ อุดตุ้ย

152.    คุณนิศากร ปรากฏดี

153.    คุณตฤมปตี หิรัญ

154.    คุณดาราวดี จิตรัตน์

155.    คุณเมธาวลิน กลิ่นจันทร์

156.    คุณศิรดา พ่ออามาตย์

157.    คุณเกตุแก้ว สร้อยอ่วม

158.    คุณอนัตตา เผ่าตัน

159.    คุณรัตติยากร ไชยบท

160.    คุณพิมพ์มาดา โมกภา

161.    คุณรัฐภูมิ คำแก้ว

162.    คุณจารุวรรณ นครจารุพงศ์

163.    คุณสุมาลี กลางสุข

164.    คุณณฤดี เสมียนพรม

165.    คุณรัชนูภรณ์ เตอะอ้าย

166.    คุณณัฐชยา บุญมี

167.    คุณจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

168.    คุณวรวุฒิ หมีคำ

169.    คุณกอบชัย คติสุขสวัสดิ์

170.    คุณภาณุพงศ์ สมจิตร

171.    คุณณัฐพล อรุณสุวรรณ

172.    คุณศักดา ศรีบุญรุ่งโรจน์

173.    คุณปุณชรัสมิ์ พัสกาลปักษ์

174.    คุณสาวิตรี ชะอุ่ม

175.    คุณธนาพร ยุวนบุณย์

176.    คุณอติกานต์ หกเหลี่ยม

177.    คุณรัชฎาภรณ์ ใจเรียง

178.    คุณวัชรพงษ์ ชำนิกล้า

179.    คุณรัชชานนท์ แก้ววงษ์

180.    คุณชยุตพงศ์ แสงหงษ์

181.    คุณกฤษณา จันมา

182.    คุณอมรา ตรงไตรรัตน์

183.    คุณนงค์นุช ขำขม

184.    คุณรังสี อร่ามศรี

185.    คุณเยาวลักษณ์ บุญตา

186.    คุณบังอร จันล่องคำ

187.    คุณสุดาพร ศักดี

188.    คุณณัฎฐณิชา แคล้วภัย

189.    คุณชนิสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

190.    คุณพรจิรา ไววิ่งรบ

191.    คุณธนพร อัศวดากร

192.    คุณเบญจวรรณ เอ็นมาก

193.    คุณมนัญญา สนแดง

194.    คุณสุทธิพงษ์ บัวนุ่ม

195.    คุณวรรณะ เจริญศรี

196.    คุณกิตติยา แก้วมี

197.    คุณปัณณ์ชรัชญ์ สมบัติเจริญ

198.    คุณฐิติธนา คล้ายมาลา

199.    คุณวงค์ทิพย์ จันทภาโส

200.    คุณณัฐพงษ์ วงค์ขัน

201.    คุณภิญญาพัชญ์ คำชัย

202.    คุณดานิช มะเกะ

203.    คุณปภานิจ วรรัตน์

204.    คุณสรินพร ไทรทอง

205.    คุณพรณภัทร สุวลัย

206.    คุณวลัยพร ร่มรื่น

207.    คุณธิดา เวชมณี

208.    คุณรุจิเรจ จันทกุล

209.    คุณนิรัญชนา อุทยานรักษา

210.    คุณอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว

211.    คุณณัฐณิชา จันทร์พงษ์

212.    คุณณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร

213.    คุณสัจจาพร เชยกีวงษ์

214.    คุณกมลา กงประโคน

215.    คุณเกียรติยศ มงคลกุล

216.    คุณปิ่นเพชร พรมพันธ์

217.    คุณชนัดดา รัตนภักดิ์

218.    คุณณัฐธิดา ผากระโทก

219.    คุณอานนท์ ด่านตระกูล

220.    คุณชุติมา โกธรรม

221.    คุณยุพดี สวนลำใย

222.    คุณณัฐณิชา จันทร์พงษ์

223.    คุณสุชาดา เมธสมบูรณ์

224.    คุณณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร

225.    คุณศุภรดา ฐิติวีรกุล

226.    คุณณัฏฐ์ ใจกล้า

227.    คุณอนัณญา จิตเพิ่มสุข

228.    คุณปารณีย์  แซ่เจ็ง

229.    คุณเอื้อมพร พรหมนรกิจ

230.    คุณพีรญา ทิพโชติ

231.    คุณมรกต​ พิชญาสาธิต

232.    คุณเมทินี ประภัสพงษา

233.    คุณศุภาพิชญ์ อิสระเศรษฐพงศ์

 

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง