อบรมการผลิตสื่อสุขภาวะ “INFOGRAPHIC”

เทปบันทึกภาพการอบรม หลักสูตรที่ 1 Infographic วันที่ 3 เมษายน 2567
Link https://drive.google.com/file/d/1ggP1_ii2vUad9Yc9n9HJcFsyBLcqOAz8/view?usp=sharing

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรูปแบบ Onsite สถานที่ ห้องประชุม 201 สสส. ซอยงามดูพลี

1. คุณยุรนันท์ มูซอ
2. คุณนิสสรณ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา
3. คุณอติกานต์ หกเหลี่ยม
4. คุณรัชฎาภรณ์ ใจเรียง
5. วัชรพงษ์ ชำนิกล้า
6. คุณปารณีย์ แซ่เจ็ง
7. คุณปนัดดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
8. คุณสิชน เนตยกุล
9. คุณ Wanvisa Veangin
10. คุณนนท์ธีรภัทร สิริภาณุวัฒน์สกุล
11. คุณ Ratchanon
12. คุณชยุตพงศ์ แสงหงษ์
13. คุณรัชนีกร บาลี
14. คุณพัชรา พัดทอง
15. คุณกัณณิญา กรประเสริฐ
16. คุณปาลิกา จักรภัณกรณ์
17. คุณรัชชานนท์ แก้ววงษ์
18. คุณชยุตพงศ์ แสงหงษ์
19. คุณกฤษณา จันมา
20. คุณอมรา ตรงไตรรัตน์
21. คุณกุลปาลี ตะโหนดแก้ว
22. คุณเมธาสิทธิ์ บุนนาค
23. คุณนงฐมน แตงทองคำ
24. คุณปัทมา กษิณศรี
25. คุณเยาวนาฎ ซ้ายเกล้า
26. คุณวิภู สุปัญญาพินิจ
27. คุณกฤติกา โภคากร
28. คุณปิยวรรณ นันทรัตนสกุล
29. คุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์
30. คุณชัยวัฒน์ คงคาลิหมีน

 

 

 

31. คุณขิงดอง ธัญนรี ทองชุม
32. คุณสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์
33. คุณคณิตา โสมภีร์
34. คุณรัตนาภรณ์ รักษายศ
35. คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
36. คุณจันทรกานต์ กรรณสูต
37. คุณนงค์นุช ขำขม
38. คุณรังสี อร่ามศรี
39. คุณปวรุตม์ สุวรรณวุฒิชัย
40. คุณภานุพล พงษ์ธนู
41. คุณเยาวลักษณ์ บุญตา
42. คุณธนดณ ฉันทะธาดาวงศ์
43. คุณอัญชนา วงศ์ทอง
44. คุณปราณิสา ธนทัตตานนท์
45. คุณปรียาการย์ รุจิเรืองชัย
46. คุณวัลย์ลิกา
47. คุณปัณณทัต ขำเปรม
48. คุณรรพต สูงเจริญ
49. คุณพรธรรมมิก นามแดง
50. ดร.อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว
51. คุณมนิษา อนันตผล
52. คุณยุพดี สวนลำใย
53. คุณธัญสินี เตรียมอุดมสุข
54. คุณเพทาย เจริญดี
55. คุณคุณชุติมา มรีรัตน์
56. คุณปวีณา สราญรม
57. คุณบังอร จันล่องคำ
58. คุณวันชัย ฉิมแป้น
59. คุณนวพรรณ เจริญทอง
60. คุณกันตินันท์ สายอุทยาน

 

 

 

61. คุณอารี ศรีนา
62. คุณปิยะวรรณ คำมุลคร
63. คุณนิรดา ตั้งล้ำเลิศ
64. คุณสุดาพร ศักดี
65. คุณมาริษา อินทปัน
66. คุณธณันชัย ซิ้มสวัสดิ์
67. คุณกัญยศปภา ช่อดอก
68. คุณฉมาพร ขจรบุญ
69. คุณจิรายุ ศรีขาว
70. คุณกวีภัทร วงษ์ตุ้มทอง
71. คุณชูชาติ ตรีรัถยานนท์
72. คุณณัฎฐณิชา แคล้วภัย
73. คุณธิติมา นิสภารมย์
74. คุณชนิสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
75. คุณธิดา เวชมณี
76. คุณสิวารัตน์ วงเวียน
77. คุณพีร์ เอกณัฐ
78. คุณกุณวิชญา ธนาภพธัญธนา
79. คุณอาทิมา ธนาวัฒน์
80. คุณสิลักขณ์ภริญ วัธนเวคิน กลิ่นพิกุล
81. คุณรุจิเรจ จันทกุล
82. คุณเสาวนีย์ เบญจธีร์นารี
83. นายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล
84. ชนิตา เชิดโฉม
85. Thawat Sampantanarak
86. เสริมศักดิ์ ยศเรืองสา
87. พรจิรา ไววิ่งรบ
88. ธนพร อัศวดากร

ผู้ที่มีรายชื่อด้านบน กรุณาเข้า
Line Group ตามลิงก์นี้
https://line.me/ti/g/9jEUdwgfXH


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

1. คุณอรไพลิน ขันสันเทียะ
2. คุณปัญญ์ภสกรณ์ 
3. คุณอัมพร เชี่ยวชาญสมุทร
4. คุณผดุงศักดิ์ ม่วงสุข
5. คุณนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล
6. คุณนภัสสร ดูเบย์
7. คุณรสสูคนธ์ รัตน์รุ่งโรจน์
8. คุณจุฬาภรณ์. ชัยรัตน์
9. คุณอนันต์ วริศนราทร
10. คุณศรายุทธ รัตนนท์
11. คุณฉัตรชัย เสนผ่าน
12. คุณปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
13. คุณอักษรกร เปรมวรานิธิ
14. คุณวิทยา จงมีโชคไพศาล
15. คุณสัญชัย สุขสมกิจ
16. คุณวรสิทธิ์ แสงกุล
17. คุณบุญญฤทธิ์ ท้าวเขื่อน
18. คุณกันต์นภัสสรณ์ พัชรสุริยา
19. คุณนุตสุภา บุญประเสริฐ
20. คุณปัญญา บุ้งจันทร์
21. คุณทิฆัมพร แก้วสีใส
22. คุณวันวิสา นิยม
23. คุณกิจติยะ รักศิล
24. คุณกนกวรรณ ทศดร
25. คุณธชาทัช อยู่เจริญ
26. คุณวันทนา เพียรทอง
27. คุณนภัสราพร เด่นพงศ์พันธุ์
28. คุณเพชร รองพล
29. คุณปิยกุล เชี่ยวชาญทอง
30. คุณชลิต ธิมาภรณ์

 

31. คุณวรินทร แถววงษ์
32. คุณณิชชาอร วนัสมัย
33. คุณ Panisara Khomperapang
34. คุณณัฐนิชา กันเจียก
35. คุณอุมาพร มาโยธา
36. คุณรติรัตน์ ศรีรัตน์
37. คุณปวริสา บุญหมื่น
38. คุณเพิ่มพูน กมลรัตนอังกูร
39. คุณปวิตรา เรืองทรัพย์
40. คุณเอื้อมพร พรหมนรกิจ
41. คุณณัฐชานันท์ หวังกุลเรืองทวี
42. คุณยุพดี ทันการ
43. คุณสิรามล นามฝาง
44. คุณภัทรพงษ์ โสวรรณี
45. คุณณัฐพงษ์ สายเครื่อง
46. คุณอนัญญา อินต๊ะขัติ
47. คุณชลธิชา จันทะสิงห์
48. คุณคมสันติ์ วงษ์ไชยา
49. คุณพิฏฐาภัทร วิบูลย์
50. คุณรุ่งลัดดา นามมุงคุณ
51. คุณจิรัชญาภรณ์ เทพวงค์
52. คุณสุทธาภรณ์ บุญสูง
53. คุณณัฐสิมา แก้วดวงจันทร์
54. คุณพิศิษฐ์ ศรีแสง
55. คุณณิชนันทร์ ศรีปั้น
56. คุณแพรพิมพ์ สีลวานิช
57. คุณธมลวรรณ เขื่อนสอน
58. คุณมุกรวี สายพวงค
59. คุณธนพัฒน์ นักสันทนาการ
60. คุณรุ่งอรุณ คงปลื้ม

 

61. คุณธิดารัตน์ แซ่อื้อ
62. คุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
63. คุณดาริกา ทีพารัตน์
64. คุณเศกศักดิ์ แก้สเพียร
65. คุณมณฑิรา หลักคำ
66. คุณเกศศิณี ทุมวงศ์
67. คุณวรรณอุไร ทำอินราช
68. คุณพงศร มีวาสนา
69. คุณนิตยา พันธ์จันทร์
70. คุณพัทธนันท์ จิตบรรเจิด

ผู้ที่มีรายชื่อด้านบน กรุณาเข้า
Line Group ตามลิงก์นี้
https://line.me/ti/g/9jEUdwgfXH


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมชมเทปบันทึกภาพย้อนหลัง ผ่านระบบ Co-Creation Platform

1. คุณผกาพันธุ์ ผ่องกลาง
2. คุณนันทนา คะลา
3. คุณกชวร จุ๋ยมณี
4. คุณอริศรา พรพิกุล
5. คุณอภิเดช วันดี
6. คุณวรรณพร เยี่ยงกลาง
7. คุณประภาส พลาศรัย
8. คุณธนาภา ไชยวงศ์
9. คุณพิไลวรรณ เกกินะ
10. คุณกุลนันท์ ยุวะบุตร
11. คุณจุฑาทิพย์ สารสิงทา
12. คุณปิยนันท์ หรีกประโคน
13. คุณวิรัญรัฏฌา รัตโน
14. คุณจิตสุภา จางจิตต์
15. คุณกิติยา ทองแกมนาก
16. คุณ Weerawat Panyaburapa
17. คุณภานิสา
18. คุณรชานนท์ นิลมาตร
19. คุณพิชชาพร วงค์บุตตะ
20. คุณ NATNICHA GUNJEAK
21. คุณมาเรียม สัจโภชน์
22. คุณมาเรียม สัจโภชน์
23. คุณเจนจิรา ดาวพระเเก้ว
24. คุณธรรมรัตน์ ขาวมะลิ
25. คุณจีรศักดิ์ พลมาศ
26. คุณนัฐธิณีย์ และซัน
27. คุณเอลียาห์
28. คุณรติมา บุตรชานนท์
29. คุณชุติกาญจน์ ฟ้าสาร
30. คุณนงนุช วิชชโลกา
31. คุณณัฏฐ์ธยาน์ อรุณประเสริฐ
32. คุณนารศ จันทร
33. คุณจิดาภา อยู่รับสุข
34. คุณนพดล มีบำรุง
35. คุณเสาวนีย์ เบญจธีร์นารี
36. คุณสมพิศ บุญสุข
37. คุณกชมล ธนะวงศ์
38. คุณสุภาวดี สง่าทอง
39. คุณศุภรดา ประภาวงศ์
40. คุณปภาดา อรรครินทร์
41. คุณพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
42. คุณชนนิกานต์ อมรใฝ่มงคล
43. คุณพาณุลักษณ์ ปฏิทัศน์
44. คุณชมพร สีเงิน
45. คุณทองก้อน วิจารณ์ปรีชา
46. คุณประพันธ์ สีสุข
47. คุณอารียา มามะ
48. คุณนูรฮายาตี กาลิม
49. คุณอารียา มามะ
50. คุณปณิธาน ศรียางค์
51. คุณภัทรพร ปรางสุวรรณ
52. คุณกมลทิพย์ ดาผิวดี
53. คุณสุกัญญา การันสันติ
54. คุณอนุวัฒน์ พลทิพย์
55. คุณอภิชาติ พึ่งทอง

56. คุณนลินี ติยะบุตร
57. คุณวีรวัฒน์ พัดไธสง
58. คุณสุชานันท์ โคนาหาญ
59. คุณโยษิตา เชาวรัตน์
60. คุณฤทัยภักดิ์ สมบูรณ์
61. คุณคุณสมาพร กิตตะ
62. คุณนินญา เนตรวงศ์
63. คุณนยภาคภูมิ นุตโร
64. คุณเชภาดร จันทร์หอม
65. คุณกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
66. คุณสมพงษ์ ปางรัศมี
67. คุณปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก
68. คุณชุติมา ฤาชัย
69. คุณศุภกร นะราช
70. คุณประจงจิต อุปจันโท
71. คุณอรรถพล ต่องสุพรรณ
72. คุณกาญจนา ครุฑมณี
73. คุณฐิติมา ระย้าเพ็ชร
74. คุณลำดวน ดาระหงษ์
75. คุณบุญรักษา บัวามบูรณ์
76. คุณธัญมน มะหิพันธุ์
77. คุณรณิดา อินทรสุข
78. คุณลุกมาน ดอเลาะ
79. คุณปาณิศา อายะนันท์
80. คุณอัญชรี ไชยสถิตวานิช
81. คุณวิจิตรา บุญสุข
82. คุณเสาวลักษณ์ ประทีปชัชวาลย์
83. คุณลลิต วรรธนะดำเกิง
84. คุณเปรมกมล สานำ
85. คุณเอกนรินทร์ เสาสีนาด
86. คุณทวีศักดิ์ วงศัจักรพรรดิ์
87. คุณณัฐวุฒิ
88. คุณจันทิมา อินจร
89. คุณสุพัทธ์ ขัดผาบ
90. คุณธีราพร จำรูญ
91. คุณณัฐพงศ์ กลิ่นกรุ่น
93. คุณศิริวรรณ อำนวยสินสิริ
94. คุณแสงระวี ดาปะ
95. คุณสุกัญญา นาคบัลลังค์
96. คุณชาดา สอนมาก
97. คุณกมลชนก พูลสวัสดิ์
98. คุณรวย พูลสวัสดิ์
99. คุณปฏิมากร โกมลธร
100. คุณสิริลักษณ์ แพ่งสำราญ
101. คุณจิรุตถ์ พานิช
102. คุณนิภาพร อินสอน
103. คุณปณิธาน ชาญวิทย์
104. เทศบาลตำบลบวกค้าง
105. คุณสุนิสา สุขสวัสดิ์
106. คุณไพศาล ขัติธิ
107. คุณกานต์ มงคล
108. คุณวาสนา แก้วเทพ
109. คุณพนาสวรรค์ แก้วปลั่ง
110. คุณมยุรี ลี่ทองอิน

111. คุณรุ่งเรือง กัลย์วงศ์
112. คุณสุกัญญา สุขสุพันธ์
113. คุณธนากรณ์ ทำทอง
114. คุณ Patumporn charusiri
115. คุณสมมาศ วัฒนชัย
116. คุณกานต์ชนิต สุตาคำ
117. คุณกชนิภา สุขจิตร
118. คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา
119. คุณวรรณนิภา มรรคาเขต
120. คุณราฎา กรมเมือง
121. คุณซอไลฮะห์ แดงคง
122. คุณสาวิตรี จันทร์โสภา
123. คุณพัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท
124. คุณณัฐวดี อาษา
125. คุณโนรี รินเขียว
126. คุณวีระพันธ์ เชื้อดวงผูย
127. คุณชญานนท์ แสนฤทธิ์เจริญ
128. คุณคฑาวุ เสมอใจ
129. คุณลัดดา การพัฒนาไพร
130. คุณอินอาม เหมจำ
131. คุณสัญญา คุณละ
132. คุณประไพวัลย์ แสนเมือง
133. คุณเนาวรัตน์ พุทธรักษ์
134. คุณรุจิรัตน์ อ่อนแก้ว
135. คุณอาฟาร่า ปานดำรงค์
136. คุณสุธิตา พันธุสะ
137. คุณศิรประภา พรหมวงค์
138. คุณภานุมาศ พรหมณี
139. คุณอภิชญา จันต๊ะรังษี
140. คุณเปรมกมล เพ็ชรรักษ์
141. คุณอังสุมารินทร์ ไชยราช
142. คุณอาภานันท์ จันทร์ลา
143. คุณสุนัตตา ฟักทอง
144. คุณวริศรา ละอองศรี
145. คุณอธิชนต์ การสูงเนิน
146. คุณกิติกานต์ บูรณะกิจ
147. คุณสุนิษา ดิบแดง
148. คุณศุภมาส คำยันต์
149. คุณอาดีละห์ มะแส
150. คุณอำพล วิเชียรดี
151. คุณมงคล เกิดลาภ152. นายมนตรี มรีรัตน์
153. คุณศิริพันธุ์ ไชยสุริยา
154. คุณอัคคฤทธิ์ ภูถนอม
155. คุณฉัตรชนก ศรีจุลลา
156. คุณเพ็ญรุ่ง แพรสุวัฒน์ศิลป์

 

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อด้านบน
กรุณาเข้า
Line Group ตามลิงก์นี้
https://line.me/ti/g/BBDnuP9zvD

 

หมวดหมู่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง