เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

เปิดรับผลงานกิจกรรมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Poster (ลงผลงานได้ที่นี่)

สามารถสมัครสมาชิกและโพสต์ลงผลงานได้ที่นี่

กรณีลงผลงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้สามารถโพสต์เพิ่มได้กรณีต้องการแก้ไขผลงาน

ทางคณะกรรมการจะรับผลงานล่าสุดจากโฟสต์เป็นหลักและจะสิ้นสุดการรับผลงานตามเวลาที่กำหนดไว้


อ้างอิงประกาศ

https://co-creation-uat.thaihealth.or.th/news/item/53.html

331
14 ก.ย. 65 - 05:35

11 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สิ้นสุดกิจกรรมแล้ว

11 พ.ค. 66 - 05:44

ความคิดเห็นที่ 2

ขออนุญาตแจ้งผลกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Post

เนื่องจากการส่งผลงานร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Post ทั้งหมด มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ส่งผลงาน ตรงตามเวลาที่กำหนด หากแต่ยังขาดข้อมูลประกอบแนบท้ายผลงาน อาทิ แนวคิด, ประเด็นสุขภาวะ, แหล่งที่มาของเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, หน่วยงานร่วม


และ กรณีที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีข้อมูลประกอบแนบท้ายผลงาน หากแต่ส่งผลงานเกินกว่าวันที่กำหนดส่ง จึงไม่สามารถตัดสินผลงานตามที่ประกาศ


ดังนั้นจึงขอมอบรางวัลให้ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.นางสาวซาร่าห์ เบญจตระกูล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
2.นายอาเรฟ หะยีดือเร๊ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
3.นางสาวรอฮานี มีซา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
4.นายเพาซัน ดีแม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
5.นางสาวนูรใอนี ดอเลาะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
6.นางสาวซัยยานี โตะเป๊ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
7.นายอภิชัย แดงดี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
8.นายสิทธิกาญจน์ สุขเกตุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม


หมายเหตุ : จะมีเจ้าหน้าที่ประสานขอที่อยู่ เพื่อจัดส่งของรางวัล
4 ต.ค. 65 - 22:26

ความคิดเห็นที่ 3

ขออนุณาตปิดรับผลงานส่งประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Poster และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาผลงาน


รอประกาศผลทาง Co-Creation Platform นะครับ

3 ต.ค. 65 - 00:34

ความคิดเห็นที่ 4

ในวันที่เมือง...เปื้อนหมอกควัน PM 2.5

(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)

แนวคิด ภาคเหนือนับเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3(ตาก พิษณุโลกเพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ของกรมควบคุมมลพิษ

และจุดความร้อน (Hotspot) จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda) ในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหว่าง 6 - 102 ไมโครกรัมตอลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับ: “คุณภาพอากาศดีมาก ถึง มีผลกระทบตอสุขภาพ”

ประเด็นสุขภาวะ มลพิษทางอากาศ PM 2.5

แหล่งที่มาของเนื้อหา รายงานผลสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ของกรมควบคุมมลพิษ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ออกแบบและจัดทำ Poster) ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล)

ผู้จัดทำผลงาน นายสิทธิกาญจน์ สุขเกตุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


27 ก.ย. 65 - 01:12

ความคิดเห็นที่ 5

เสริมพัฒนาการในเด็กด้วยกิจกรรมทางกาย

แนวคิด กิจกรรมทางกาย ช่วยเสริมพัฒนาการด้านทักษะการเคลื่อนไหวทักษะและพฤติกรรมทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อโรงเรียน และพัฒนาการด้านการคิด รวมไปถึงการนับถือตนเองของเด็กที่สำคัญคือ กิจกรรมทางกายยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนรู้ของเด็กโดยกิจกรรมทางกายช่วยกระตุ้นและเตรียมความพร้อมในส่วนการทำงานของสมองช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมั่นใจในตัวเอง การปรับตัว และการมีความสุข

ประเด็นสุขภาวะ “กิจกรรมทางกาย”

แหล่งที่มาของเนื้อหา แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย/ปิยวัฒน์ เกตุวงศา…[และคนอื่นๆ]. -- พิมพ์ครังที่ 1.-- นครปฐม: ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2563.

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา

รายชื่อหน่วยงาน นายอภิชัย แดงดี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

24 ก.ย. 65 - 05:40

ความคิดเห็นที่ 6

โดย นางสาวซัยยานี โตะเป๊ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ความคิดเห็นที่ 7

นางสาวนูรใอนี ดอเลาะ ตำแหน่งวิทยากรนำชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา


ขออนุญาติส่งผลงานเข้าร่วมสนุกนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8

นายเพาซัน ดีแม ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค) ขออนุญาตแนบไฟล์ผลงานจำนวน 16 ชิ้น ในการเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ดังนี้


ขอบคุณที่เปิดโอกาสออกการประกวดในการออกแบบสื่อที่สร้างสรรค์

ความคิดเห็นที่ 9

นางสาวรอฮานี มีซา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขออนุญาตแนบไฟล์ผลงานจำนวน 6 ชิ้น ดังนี้

ความคิดเห็นที่ 10

นายอาเรฟ หะยีดือเร๊ะ ตำแหน่งวิทยากรนำชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค)

ขออนุญาตแนบไฟล์ผลงานจำนวน 6 ชิ้น ในการเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ดังนี้

ความคิดเห็นที่ 11

นางสาวซาร่าห์ เบญจตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขออนุญาตแนบไฟล์ผลงานจำนวน 2 ชิ้น ดังนี้