เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภาคเหนือ"

286
7 มิ.ย. 65 - 01:30

28 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

10 มิ.ย. 65 - 01:54

ความคิดเห็นที่ 2

10 มิ.ย. 65 - 01:53

ความคิดเห็นที่ 3

10 มิ.ย. 65 - 01:52

ความคิดเห็นที่ 4

ดวงนภา ปราบโรค รพ.น่าน

6 มิ.ย. 65 - 23:14

ความคิดเห็นที่ 5

นายจักรพงศ์ พรมเกษา

นางสาวสุทธิกานต์ ถุงเงิน

นายธีรัช มาระวิชัย

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ความคิดเห็นที่ 6


สราวุธ จันทวงษ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 7


นางสาวภัทรศยา เทพกอม

นายจิณณวัตร พรมเกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ความคิดเห็นที่ 8


ศุภาภรณ์/สิทธินนท์ รพ.น่าน

ความคิดเห็นที่ 9

วิภาวี. นิธินันทน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 10

สิทธิกาญจน์ สุขเกตุ,สุรศักดิ์ น้อยวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

6 มิ.ย. 65 - 23:05

ความคิดเห็นที่ 11

รำพรรณ อ่องคำ

สุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน

6 มิ.ย. 65 - 23:05

ความคิดเห็นที่ 12

กิติศักดิ์ แก้วนิ่ม

รพ.น่าน

ความคิดเห็นที่ 13

คุณศุภชัย ศิริชาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง

6 มิ.ย. 65 - 23:04

ความคิดเห็นที่ 14

รัชดาพร ศิริปากรณ์

หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ความคิดเห็นที่ 15

ดอนครับ วิทยากร co-creation

6 มิ.ย. 65 - 23:02

ความคิดเห็นที่ 16

ประทุม โพธิ์งาม ศูนย์วิทย์ลำปาง

ความคิดเห็นที่ 17


นางสาวณนนทพร แก้วหะวงษ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 18

นายวิศวกร กิ่งจันทร์ ศว.พิษณุโลก

ความคิดเห็นที่ 19

นางพชรพร เขื่อนจักร์ กศน.อำเภอเมืองน่าน

ความคิดเห็นที่ 20

นายจักรพงศ์ พรมเกษา

นางสาวสุทธิกานต์ ถุงเงิน

นายธีรัช มาระวิชัย

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ความคิดเห็นที่ 21

นิพัทธ์ พรมสาร วิทยาลัยเทคนิคน่าน

6 มิ.ย. 65 - 22:49

ความคิดเห็นที่ 22


นางสาวปานรดา เย็นเสนาะ | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ความคิดเห็นที่ 23

สุกัญญา ทรัพย์มณี ศว.ลำปาง

ความคิดเห็นที่ 24

เทศบาลเมืองน่าน

โดยนางสาวรัตน์ธิกา และนางสาวสุธิษา

ความคิดเห็นที่ 25

รัตนา อินทรีย์ สสอ.เมืองน่าน

6 มิ.ย. 65 - 22:08

ความคิดเห็นที่ 26


กิจกรรมทางกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ความคิดเห็นที่ 27

เกียรติชัย กันทะเนตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ความคิดเห็นที่ 28


นายธนภูมิ อ่ำคุ้ม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

6 มิ.ย. 65 - 21:53