เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

Co-creation platform v102 ทดลองสื่อของ "ภาคกลาง"

291
19 พ.ค. 65 - 05:49

19 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


ราชธานี สมคะเน ทดสอบกระบวนการสร้างสื่อ

ความคิดเห็นที่ 2

นายมนัสชัย โสคำภา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ความคิดเห็นที่ 3

ณัทณลันย์ แสนโสม ศว.รังสิต

ความคิดเห็นที่ 4

โดย พุฒิพัฒน์ กุลพรวรพัฒน์ จาก KUDA

ความคิดเห็นที่ 5


โดย นายศุภกร เอราวรรณ์ จาก KUDA

ความคิดเห็นที่ 6

สหัสวรรษ, ปวรนันท์ และศศิกานต์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 7

โดย นายพิชนนท์ ศรีเมือง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ความคิดเห็นที่ 8


ศว.กาญจนบุรี

โดย นางสาวพัชรพร คุณฑี

18 พ.ค. 65 - 23:25

ความคิดเห็นที่ 9

สุกัญญา สุพรรณโรจน์

บริษัท บลู บลู โอเชี่ยน จำกัด


ความคิดเห็นที่ 10

นางสาวอุรวลา นนทวิศรุต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

นางสาวณัฐปรียา สวัสดิ์นะที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ความคิดเห็นที่ 11

โดย ว่าที่ร.ต.มานะ เฉลิมกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ความคิดเห็นที่ 12

โดย นายกิตติพงษ์ เณรจาที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ความคิดเห็นที่ 13

นายสุริยา ทุดปอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ความคิดเห็นที่ 14

นางสาววรดา ทองเรือง ศว.สมุทรสาคร

18 พ.ค. 65 - 23:21

ความคิดเห็นที่ 15

โดย นายพิชนนท์ ศรีเมือง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ความคิดเห็นที่ 16ชื่อเจ้าของผลงาน

  1. กฤษดาภร สินพันธ์ (แนท)
  2. ทรรศิกา แถวเพ็ชร (ตุ๊กตา)


หน่วยงาน : นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 17

โดย นางวีณา วรรณายก และ นางสาวอณัญญา บุญเลิศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ความคิดเห็นที่ 18

วิทยากร ดอน ทีมงานระบบ CCP

18 พ.ค. 65 - 23:18

ความคิดเห็นที่ 19

นางสาวอิรัตน์สวดี เครือกาบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร