เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำพื้นที่ต้นแบบ ศรรภ.นครพนม ประเด็น แกนนำสุขภาวะผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานึพนม ร่วมกับ บ.รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่นจำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แกนนำ คณะวิทยากร ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานคพนม และภาคีที่สนใจจาก พื้นทีี องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัมนาศักยภาพการทำงานประเด็ฯสุขภาวะผู้สูงอายุ สืบเนื่องจากพบว่าจากการขับเคลื่อนงานร่วมกับพื้นที่บริการ พบว่่าผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเชิญวิทยากร เจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้และจัดกิจกรรม โดย ในการดำเนินการใช้ชุดนิทรรศการยืมคืนสุขสมวัย และนิทรรศการยืมคืน สสส.ไปขยายการเรียนรู้ ทีมวิทยากรพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูั้สูงอายุในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มตำนวนมากขึ้น แต่ทีมวิทยากรยังขาดทักษะในการจัดกระบวนการที่หลากหลาย ในการให้บริการ จึงจัดให้เ้มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพื้นที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ ประเด็นงานผู้สูงอายุ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ ทักษะการจัดกิจกรรม ทีมคณะทำงาน ให้มีทักษะและความรู้ สามารถปาระยุกต์และนำไปใช้ขยายผลในโอกาสต่้อไป ในกระบวนการเรียนรู้ทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วม ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมเช่น สถานการณ์เทรนด์สุขภา สถานการณ์ผู้สูงอายุ การฟังอย่างลึกซึ้ง เทคนิกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นันทนาการ และกิจกรรมการออกแบบ กิจกรรมสมุนไพร แช่มือ แช่เท้า การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์หมอเขียว กิจกรรม DIY  กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย การออกแบบหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ภายหลังการจัดกิจกรรรทีมพื้นที่มีการวางแผน และร่วมออกแบบกิจกรรม เพื่อขยายผลการเรียนรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบค.ขามเฒ่า และโรงเรียนผู้สูงอายุอื่นที่ยื่นความจำนงค์ให้ไปขยายการเรียน