เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

เวทีเรียนรู้โภชนาการอาหาร และการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ศรรภ.นครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งพื้นที่ ที่พบว่ามีจำนวนประชากรวัยผู้สูงอายุทีมีแนวโน้ม มีจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลเชิงประจักษ์ และ จากการสำรวจประชากร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในทุกพื้นที่ และพบว่ามีจำนวนมากขึ้น ในวัยนี้พบการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับข้อมูลวิชาการ ที่พบว่าในวัยผู้สูงอายุ มี 2 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ กิดจากการเปลี่ยนแปลงกรรมพันธุ์ และ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ ภาวะโภชนาการ และการดำเนินวิถีชีวิต การออกกำลังกาย  การพักผ่อน ผู้สูงอายุหลายคนได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอ ไม่สมดุลย์ รับมากไป น้อยไป ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้สูงอายุ  ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาหลักสูตรเวทีเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมโครงการ โภชนาการอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย ขึ้น โดยในเวทีเรียนรู้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ความรู้จากนิทรรศการสุขสมวัย เช่น ความรู้เรื่องการกิน การออกกำลังกาย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ กับกลุ่มเป้าหมาย ในโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ขามเฒ่า นอกจากนี้ยังชวนกลุ่มเป้าหมาย DIY กิจกรรมยางยืด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลจากกกิจกรรมอบรมเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบ ซึ่ง ศรรภ.นครพนมเลือกประเด็น สุขภาวะผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการพัฒนางานในพื้นที่ จากการดำเนินกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือ และมีข้อเสนอแนะให้ทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยากศาตร์เพื่อการศึกษานครพนม มาจัดกิจกรรมร่วมกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจประเด็นการกิน สมุนไพร การออกกำลังกาย การส่งเสริมอาชีพ การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในโอกาสต่อ

182