เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

แกนนำเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ น้อยวัน นักวิชาการศึกษา นายสิทธิกาญจน์ สุขเกตุ นักวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายธนภูมิ อ่ำคุ้ม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศว.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและขยายผลการเรียนรู้สุขภาวะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ให้กับนักศึกษา กศน. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง”รักไร้ควัน” วิทยากรอบรมโดย นายเสถียร ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ส่วนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายมนัสศักต์ มากบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านบริหาร) และวิทยากร ศว.พิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

218