เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

การอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

การอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

 

 

 

183

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตระหนังถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่ง ครู กศน. ในเขตพื้นที่บริการเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ จึงได้จัดอบรมการพัฒนาครู กศน. เพื่อยกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ ในการทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ให้ถึงพร้อมสุขภาวะทั้งกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป