เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

นักสื่อสารสุขภาวะ ครู กศน.

258

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

กระบวนการขับเคลื่อนงานประเด็นสุขภาวะ มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากหลายกหลายภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนงาน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จึงจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเป้นนักสื่อสารสุขภาวะ กับภาคีครู กศน. ในการสร้างความเข้าใจต่อความรู้สุขภาวะ เครื่องมือ-นิทรรศการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เผยแพร่ความรู้ที่หลากหลายกับชุมชนและพื้นที่บริการ ในการดำเนินการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด สถานการณ์โรค และเรียนรู้สื่อโดยใช้สื่อกระเป๋ายืมคืนเป็นเครื่องมือ  ประกอบด้วย 5 ชุดนิทรรศการยืมคืน ประกอบด้วย 1. Food&Fit สร้างชีวิตให้ strong 2.ชุดสุขสมวัย 3.ชุดเหล้าอยากเล่า 4.ชุดรัก(เรา)ไร้ควัน และ 5.ชุด sex วัยรุ่นเลือกได้ ซึ่งพบว่าหลังการดำเนินการ คณะครู กศน.ที่ร่วมเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจ  Idea ในการประยุกต์ใช้สื่อ และมีการขอยืมชุดสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ จัดนิทรรศการเวียนในหน่วยงาน ทั้งกับนักเรียน นักศึกกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด