เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น/โหวต

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูู้ผู้สูงอายุ สุขสมวัย

644

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ตระหนังถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ กับคนทุกกลุ่มวัย นักเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสำคัญ  โดยประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสริมดูแลตนเอง ได้มาแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังเกษียณ แม้ว่ากลุ่มคนวัยนี้ จะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างหลากหลาย การใส่ใจ ดูแลร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ เพราะมีโอกาสเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย จิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการพลัดตกหกล้ม การใช้ยา การกิน การนอน การเข้าสังคม ล้วนมีความสำคัญ กระบวนการเรียนรู้จึงมุ่งเป้าไปที่ การจัดกระบวนการให้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเติมแนวคิด ความรู้ที่สมวัย เช่น การแลกเปลี่ยนประสยการณ์การใช้ชีวิต การป้องกันตนเองจากโรค การส่งเสริมการกิน การออกกำลังกาย การอยู่ในสังคมที่มีความสุขตามวัย เป็นต้น โดย ในการจัดกระบวนการใีเครื่องมือสร้างการเรียนรู้คอ กระเป๋ายืม-คืน สุขสมวัย สสส. และเชิญวิทยากรภายนอกจากโรงพยาบาลฯ ใกล้บ้านร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยน เติมความรูู้ ร่วมกับวิทยากรภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี