ผู้สูงอายุในประเทศไทย เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

2 มิถุนายน 2567
464
0
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
โรคไม่ติดต่อ