ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจระดับไขมันในเลือด

2 มิถุนายน 2567
467
0
ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจระดับไขมันในเลือด

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
ไขมันในเลือด