ตาราง ระดับความดันโลหิต

2 มิถุนายน 2567
464
1
ตาราง ระดับความดันโลหิต

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)