ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

2 มิถุนายน 2567
466
2
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ที่มา : จากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เป็นสื่อที่การกองผลิตในปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.)

ป้ายกำกับ
สุขภาพ