12

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาคารบริหาร
ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ช่องทางการติดต่อ

นางสาวชฎาบุญ เจียรธนกฤติ
083-557-5533
chadaboon.c@gmail.com
ผู้ประสานงาน