1

บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

24 ซอยงามวงศ์วาน 18 แยก 4 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-589-0353

ช่องทางการติดต่อ

นายภานุพงษ์ พิทักษ์เขต
0856646963
pungaon@hotmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แนวคิด สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีลำดับขั้นตามแนวทาง ของ สสส. ผ่านตัวอย่างสื่อที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบผลงาน

          สื่อสิ่งพิมพ์, แผ่นพับ

ผลิตผลงานชิ้นนี้ให้กับหน่วยงานใด ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ช่องทางรับชมผลงาน  ศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายของ สสส.

โครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2562-2563

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดคือ การสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม และวันหยุดให้เกิดประโยชน์ โดยขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สถานที่ที่มีกิจกรรมดี ๆ และแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงปิดเทอม เพื่อสร้างโอกาสในการจุดประกายความฝัน และการเรียนรู้ แก่เด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งเชื่อมร้อยภาคีด้านเด็กและเยาวชนให้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะอย่างหลากหลายทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค และระดมเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วงปิดเทอม และวันหยุดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้ครบทุกมิติตามแกนหลักของโครงการฯ

 

รูปแบบผลงาน (รูปแบบ, ประเด็น, กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น)

 

เชื่อมสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้เวลาว่างทั้งในช่วงปิดเทอมและวันว่างทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ปลดปล่อยศักยภาพ ค้นหาแววในการทำงาน ตลอดจนความสุขในการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ผลิตผลงานชิ้นนี้ให้กับหน่วยงาน สสส. (สำนัก 4)

ช่องทางรับชมผลงาน (Link, Online, File, คำค้น)   ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

https://happyschoolbreak /

https://facebook.com/happyschoolbreak

ผลงานอื่นๆ เพิ่มเติม

ช่องทางรับชมผลงาน

https://online.anyflip.com/ombci/bwop/mobile/index.html